Z eko projektom dosegamo cilje in izpeljujemo dejavnosti eko vsebin, ki so predpisane za ohranjanje zelene eko zastave in naziva EKO VRTEC. Z njim želimo pri otrocih privzgojiti okoljsko odgovornost in spoštljiv odnos do naravnega okolja.

V šolskem letu 2018/2019 smo izdelali Eko letni delovni načrt, ki vsebuje štiri teme:

1.HRANA OD LOKALNE PRIDELAVE DO KROŽNIKA ZA NAŠE ZDRAVJE

 • Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja.
 • Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.
 • Otrok spoznava delovni proces pridelave hrane (npr. od moke do kruha, od mleka do sira itd.)

2.PODNEBNE SPREMEMBE IN MI

 • Zgodnje ozaveščanje otrok o podnebnih spremembah, ki so del našega vsakodnevnega življenja.
 • Sožitje in odnos z naravo.
 • Vzgoja in ozaveščanje o naravnih spremembah, ekoloških vrednotah in usposabljanje za vse življenjsko ekološko delovanje in odzivanje na podnebne spremembe s ciljem prilagajanja in iskanja rešitev.

3.ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO

 • Otrok spoznava različne vrste odpadkov in jih ločuje (poleg embalaže, papirja, ostalih odpadkov, tudi nevarne odpadke in kosovne odpadke)
 • Otrok se ozavešča o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjševanje količine odpadne embalaže (tudi na račun uporabe pri delu in ustvarjanju) in količine odvržene hrane.
 • Sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah (zbiranje starega papirja, plastičnih zamaškov).

4.VODA – ENERGIJA

 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode.
 • Otrok spoznava, kaj pomeni onesnažena voda (koga ogroža, kdo jo onesnažuje, kaj lahko naredimo sami, da preprečimo poslabševanje stanja).
 • Otrok se navaja na varčevanje z vodo in skrbi za čisto vodo.
 • Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in varčevanje z energijo.

koordinatorica projekta
dipl. vzgojiteljica Mateja Alič