059 20 92 55 vrteczala@vrteczala.si

Vrtec je enota pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, zato odloča v okviru sveta šole. Vsak oddelek vrtca izvoli enega predstavnika staršev v svet staršev vrtca, ki se udeležuje sestankov sveta staršev šole. V pristojnosti sveta staršev so predlogi programa dela, razvoja vrtca, letnega delovnega načrta in obravnava predlogov, pohval in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.